حضور برادران اصغریان رضائی (مجموعه فرآورده های لبنی دلیران عنصری) در مراسم باشکوه تجلیل از یکصد چهره فاخر و ارزش آفرین