لبنیات دلیران عنصری در همایش غذای سالم لبنیات سالم

  تقدیر معاونت محترم وزیر بهداشت درمان و علوم پزشکی از لبنیات دلیران عنصری به عنوان لبنیات برتر کشوری در 30 مهر ماه 1397