در مراسمی توسط جناب آقای مهندس پارسافر رئیس بهداشت اتحادیه و انجمن لبنیات سنتی از لبنیات دلیران عنصری و خانم مهندس عربی جهت دریافت شناسه تولید(سیب سلامت)تقدیر و تشکر گردید