بازدید رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی سرکار خانم مهندس علی رضایی و ریاست محترم اتاق اصناف مشهدجناب آقای مهندس بنانژاد  همچنین  ناِِئب رئیس اول اتاق  اصناف آقای  مهندس کاشفی  در حضور ریاست محترم هیات مدیره مجموعه دلیران جناب آقای مهندس علی اصغریان رضایی و مدیر عامل محترم آقای مهندس فنایی  از کارخانه لبنیات عنصری

همیشه بهترینیم به خاطر شما